Prowadzenie księgi handlowej, a sprzedaż online – czy jest to konieczne?

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż online, tak jak każdy inny podatnik prowadzący działalność gospodarczą, jest zobowiązany do płacenia podatku dochodowego oraz wybrania sposobu prowadzenia księgowości. Poniżej opis czym jest księga rachunkowa, oraz kto jest zobowiązany do jej prowadzenia.

Księga rachunkowa (inaczej handlowa) – co to jest?

Jest to zestawienie obejmujące zapisy księgowe uporządkowane chronologicznie. Wykazują obroty i salda, a także aktywa i pasywa firmy.

Na księgę handlową składają się:

 • Dziennik – zapisujemy w nim, w porządku chronologicznym, dane o dokonywanych operacjach gospodarczych. Wszystkie dane powinny być oznaczone kolejnymi numerami powiązanymi z dowodami księgowymi.
 • Księga główna – w której zapisujemy wszelkie operacje gospodarcze.
  Księga pomocnicza – uszczegóławiamy w niej zapisy z księgi głównej.
 • Zestawienie obrotów i sald – znajduje się w nim inwentarz potwierdzony inwentaryzacją jednostek, które nie prowadziły wcześniej księgi.
 • Wykaz składników aktywów i pasywów – jest to inwentarz pozostałych jednostek, a sporządza się go w dzień zamknięcia ksiąg handlowych.

Księgi możemy prowadzić samodzielnie lub przy pomocy specjalistów. Prowadzenie poszczególnych rodzajów księgowości dla małych firm oferuje wiele biur księgowych, między innymi Biuro rachunkowe Miechów. Księgowa jest dobrym rozwiązaniem, jeśli wiemy, że nie poradzimy sobie z systematycznym i dokładnym prowadzeniem dokumentacji, a jest to naszym obowiązkiem.

Identyfikacja wizualna – dlaczego kolory mają znaczenie? Sprawdź nasz artykuł!

Kto musi prowadzić księgę rachunkową?

Poniższe podmioty mają obowiązek prowadzić pełne księgi, natomiast pozostałe podmioty, mimo iż takiego obowiązku nie mają, mogą dobrowolnie je prowadzić.

 1. Spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, a także organizacje) oraz spółki cywilne (za wyjątkiem Narodowego Banku Polskiego i Skarbu Państwa).
 2. Osoby fizyczne, spółki cywilne i spółki jawne osób fizycznych, a także spółki partnerskie (jeżeli przychody netto za sprzedaż towarów, operacji finansowych i produktów za poprzedni rok wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość 2 milionów euro).
 3. Jednostki organizacyjne, które działają na podstawie (bez względu na wielkość przychodów):
  a). prawa bankowego,
  b). przepisów o obrocie papierami wartościowymi,
  c). przepisów o funduszach inwestycyjnych,
  d). przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
  e). przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
  f). przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
 4. Województwa, powiaty, gminy, a także ich jednostki i zakłady budżetowe.
 5. Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.
 6. Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

Zasady prowadzenia księgi handlowej:

 1. Księga powinna być prowadzona w porządku chronologicznym.
 2. Informacje powinny być zawierane na bieżąco, czyli w tym samym dniu, w którym miało miejsce zdarzenie, ewentualnie nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca.
 3. Księga powinna być prowadzona również w porządku systematycznym, czyli dane powinniśmy zapisywać tak, aby można było odróżnić kategorie rachunkowe ważne dla oceny sytuacji majątkowej i kondycji finansowej przedsiębiorcy (np. stan majątku, zobowiązania i kredyty, przychody i koszty ich uzyskania, zyski i straty).
 4. Księga handlowa powinna zostać otwarta do 15 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej, od początku roku obrotowego, ewentualnie od zmiany formy prawnej działalności lub rozpoczęcia postępowania upadłościowego czy likwidacji.

Prowadzisz sprzedaż online i potrzebujesz pomocy z zakresu księgowości? Zajrzyj na http://biuroinvesto.pl/!